www . Tom Brands . nl

 

Wat heb ik gedaan?
 

 

Wat heb ik gedaan? » Arcadis


Organisatie:   Arcadis, Regio Noordoost, afdeling landschapsarchitectuur, Apeldoorn
Leidinggevende:
  Wouter Schik, landschapsarchitect BNT
Periode:   Augustus 2006, vakantiewerk
Functie:   Projectmedewerker
Opdracht(en):
  Duurzaamheid bedrijventerreinen analyseren

Situatieschets
Noord-Brabant kent veel bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn van groot belang voor de economische kracht van de provincie. Een belangrijk deel van de beroepsbevolking in Noord-Brabant is werkzaam op een bedrijventerrein. Ondanks dit belang worden bedrijventerreinen vooral als lelijke, ruimteverslindende, milieubelastende omgevingen gezien. Bedrijventerreinen zijn ook zeer dynamische omgevingen, die, wanneer daar niet goed mee wordt omgegaan, snel verouderen. Een duurzaam bedrijventerrein is een terrein, dat: het ruimtebeslag optimaal benut, de milieueffecten minimaliseert en waar het voor de lange termijn goed ondernemen en werken is. Deze aspecten moeten in gezamenlijkheid worden gezien. Een terrein dat ecologisch geweldig is, maar waar de bedrijven niet kunnen ondernemen heeft wel ecologische-, maar geen toekomstwaarde.

Het hangt ook sterk af van de locatie, de context en het type bedrijven, welke mix van duurzaamheidsmaatregelen tot een optimale situatie leidt. Immers een autoboulevard nabij de binnenstad is wezenlijk anders dan een grootschalig industriegebied naast een natuurgebied. Ook verschillen de maatregelen zelf in duurzaamheid: beter energie besparen dan duurzaam opwekken.

Door een website te ontwikkelen rond dit thema, wil de provincie het komen tot duurzamere bedrijventerreinen bevorderen. Met deze website wordt daarvoor een brug geslagen tussen milieubeleid, ruimtelijk beleid en ecologisch beleid. Op deze website wordt door middel van een duurzaamheidsscan het duurzaamheidsprofiel van bestaande bedrijventerreinen in Noord-Brabant gerelateerd aan de ruimtelijke situatie en het type bedrijvigheid. Deze kan vergeleken worden met andere terreinen in de provincie, of met een aantal standaard duurzame bedrijventerreinprofielen: de bouwpakketten. Ook wordt beoordeeld hoe succesvol men op een terrein is geweest ten aanzien van de duurzaamheidsmaatregelen die men heeft toegepast.
Op basis hiervan kunnen gerichte keuzes gemaakt worden over de ontwikkelingsrichting van het bedrijventerrein t.a.v. de vergroting van de duurzaamheid. Omdat per terrein wordt aangegeven hoe men de duurzaamheidsmaatregelen heeft vastgelegd en probeert te realiseren, kan men van elk terrein leren. Dit kan per terrein met de voorbeeldengids, of per duurzaamheidsmaatregel met de bouwstenen. De website is een initiatief van de werkgroep duurzame bedrijventerreinen van het Milieu Overleg Locale Overheden (MOLO).

Duurzaamheidsinstrument
De website is bedoeld als innovatief medium om lokale overheden te ondersteunen. Hiertoe moeten voorbeeldterreinen worden ingevoerd. Pas door dit te doen kan de doelmatigheid van de website worden beoordeeld. De methodiek die wordt toegepast is gebaseerd op een combinatie van de bestaande kennis op het gebied van duurzame bedrijventerreinen (diverse MOLO-handboeken van de provincie Noord-Brabant, maar ook het handboek duurzame stedebouw, site ruimte x milieu etc.) en praktijkervaringen van deskundigen binnen ARCADIS. Deze kennis is verre van eenduidig. De milieuthema's worden nogal eens verschillend gerangschikt en gekwalificeerd. Het relateren van milieuthema's aan ruimtelijke profielen komt pas recentelijk echt op. Er is tot nu toe 1 digitaal systeem dat dit verder probeert uit te werken. Het systeem dat voor de provincie Noord-Brabant is het 2e systeem, maar het 1e dat echt binnen een internet omgeving wordt opgezet en zich specifiek richt op bedrijventerreinen. Ook nieuw is dat dit systeem niet alleen uitgaat van de milieuambities, maar om de werkelijke duurzaamheid van een terrein in kaart te brengen, ook de succesvolheid van deze milieuambities wil meenemen.

Opdracht
Het raamwerk van de website was compleet en online, maar onderdeel van de opdracht was dat aan de hand van de structuur van de website, 20 geselecteerde bedrijventerreinen worden beoordeeld en ingevoerd. De selectie van bedrijventerreinen gebeurde door de Provincie Noord-Brabant en geeft een breed scala van type bedrijventerreinen weer, wat betreft: type bedrijvigheid, leeftijd, context en grootte. Hier zitten ook de echte Brabantse voorbeeldterreinen bij.

Kortom het analyseren en beoordelen van bedrijventerreinen en de resultaten invoeren op de website.